Convert KM to AU

1
Kilometers
=
6.7E-9
Astronomical Units
How To Calculate Kilometers To Astronomical Units

To convert kilometers to astronomical units you simply multiply your kilometers by 6.7E-9. The formula would look like this:

Yau = Xkm * 6.7E-9

1 Kilometers equals

Meters1000
Decimeters10000
Centimeters100000
Milimeters1000000
Micrometers1000000000
Nanometers1000000000000
Picometers1.0E+15
Inchs39370.079
Feet3280.84
Yards1093.613
Miles0.621
Hands9842.52

Kilometers To Astronomical Units Conversion Table

From To
1 km6.7E-9 au
2 km1.34E-8 au
3 km2.01E-8 au
4 km2.67E-8 au
5 km3.34E-8 au
6 km4.01E-8 au
7 km4.68E-8 au
8 km5.35E-8 au
9 km6.02E-8 au
10 km6.68E-8 au
11 km7.35E-8 au
12 km8.02E-8 au
13 km8.69E-8 au
14 km9.36E-8 au
15 km1.003E-7 au
16 km1.07E-7 au
17 km1.136E-7 au
18 km1.203E-7 au
19 km1.27E-7 au
20 km1.337E-7 au
30 km2.005E-7 au
40 km2.674E-7 au
50 km3.342E-7 au
60 km4.011E-7 au
70 km4.679E-7 au
80 km5.348E-7 au
90 km6.016E-7 au
100 km6.685E-7 au