AcSiP Technology User Manuals


Model Description Manufacturer
2ADWC-AI6060H 802.11b/g/n IoT Module AcSiP Technology
2ADWC-AI7681H 802.11b/g/n IOT Module AcSiP Technology
2ADWC-AI7687H 802.11b/g/n IoT Module AcSiP Technology
2ADWC-AI7688H 802.11b/g/n IoT Module AcSiP Technology
2ADWC-AI7697H 802.11b/g/n IoT Module AcSiP Technology
2ADWC-S76S LoRa Wireless Communication Module AcSiP Technology