ModelDescriptionManufacturer
KOC-100106Bluetooth Messaging TerminalSmart Modular Technologies
KOC-90137USB Bluetooth AdapterSmart Modular Technologies
KOC-901773Bluetooth UART SPP ModuleSmart Modular Technologies
KOC-901781Bluetooth RS232 DCE adapterSmart Modular Technologies
KOC-901782Bluetooth RS232 DTE adapterSmart Modular Technologies
KOC-90183Bluetooth to USB bridgeSmart Modular Technologies