ModelDescriptionManufacturer
XBPAT-D5DMR Two Way RadioFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPAT-D5DMR Two Way RadioFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPTG-45UVTwo Way RadioFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPTG-K88MINITwo Way RadioFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPTG-Q7Two Way RadioFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPTG-UVTWO-WAY RADIOFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPTG-UVTWO-WAY RADIOFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPTG-UV2PLUSTwo-Way RadioFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPUV-R50Two-Way RadioFujian Nanan Quansheng Electronics
XBPUV-R50Two-Way RadioFujian Nanan Quansheng Electronics