Foot Pound To Newton Meter Conversion Table

1 ftlb1.356 Nm
2 ftlb2.712 Nm
3 ftlb4.067 Nm
4 ftlb5.423 Nm
5 ftlb6.779 Nm
6 ftlb8.135 Nm
7 ftlb9.491 Nm
8 ftlb10.847 Nm
9 ftlb12.202 Nm
10 ftlb13.558 Nm
11 ftlb14.914 Nm
12 ftlb16.27 Nm
13 ftlb17.626 Nm
14 ftlb18.981 Nm
15 ftlb20.337 Nm
16 ftlb21.693 Nm
17 ftlb23.049 Nm
18 ftlb24.405 Nm
19 ftlb25.761 Nm
20 ftlb27.116 Nm
30 ftlb40.675 Nm
40 ftlb54.233 Nm
50 ftlb67.791 Nm
60 ftlb81.349 Nm
70 ftlb94.907 Nm
80 ftlb108.466 Nm
90 ftlb122.024 Nm
100 ftlb135.582 Nm

1 ftlb = 1.356 Nm

1 ftlb equals

Joule1.356
Kilojoule0.001
Newton Meter1.356
Mega Electron Volt8.473875E+15