I Need A Developer. Interested?


Enter Bars


Bar To Milibar Conversion Table

1 bar1000 mbar
2 bar2000 mbar
3 bar3000 mbar
4 bar4000 mbar
5 bar5000 mbar
6 bar6000 mbar
7 bar7000 mbar
8 bar8000 mbar
9 bar9000 mbar
10 bar10000 mbar
11 bar11000 mbar
12 bar12000 mbar
13 bar13000 mbar
14 bar14000 mbar
15 bar15000 mbar
16 bar16000 mbar
17 bar17000 mbar
18 bar18000 mbar
19 bar19000 mbar
20 bar20000 mbar
30 bar30000 mbar
40 bar40000 mbar
50 bar50000 mbar
60 bar60000 mbar
70 bar70000 mbar
80 bar80000 mbar
90 bar90000 mbar
100 bar100000 mbar


1 bar = 1000 mbar

How To Calculate Bars To Milibars

To convert bars to milibars you simply multiply your bars by 1000. The formula would look like this:

Ymbar = Xbar * 1000

1 Bar equals

Pascal100000
Kilopascal100
Megapascal0.1
Milibar1000
Pound-force Per Square Inch14.504