I Need A Developer. Interested?


Enter Milibars


Milibar To Bar Conversion Table

1 mbar0.001 bar
2 mbar0.002 bar
3 mbar0.003 bar
4 mbar0.004 bar
5 mbar0.005 bar
6 mbar0.006 bar
7 mbar0.007 bar
8 mbar0.008 bar
9 mbar0.009 bar
10 mbar0.01 bar
11 mbar0.011 bar
12 mbar0.012 bar
13 mbar0.013 bar
14 mbar0.014 bar
15 mbar0.015 bar
16 mbar0.016 bar
17 mbar0.017 bar
18 mbar0.018 bar
19 mbar0.019 bar
20 mbar0.02 bar
30 mbar0.03 bar
40 mbar0.04 bar
50 mbar0.05 bar
60 mbar0.06 bar
70 mbar0.07 bar
80 mbar0.08 bar
90 mbar0.09 bar
100 mbar0.1 bar


1 mbar = 0.001 bar

How To Calculate Milibars To Bars

To convert milibars to bars you simply multiply your milibars by 0.001. The formula would look like this:

Ybar = Xmbar * 0.001

1 Milibar equals

Pascal100
Kilopascal0.1
Bar0.001
Pound-force Per Square Inch0.015