Newton (based On Earth Gravity) To Kilogram Conversion Table

1 N0.102 kg
2 N0.204 kg
3 N0.306 kg
4 N0.408 kg
5 N0.51 kg
6 N0.612 kg
7 N0.714 kg
8 N0.816 kg
9 N0.918 kg
10 N1.02 kg
11 N1.122 kg
12 N1.224 kg
13 N1.326 kg
14 N1.428 kg
15 N1.53 kg
16 N1.632 kg
17 N1.734 kg
18 N1.835 kg
19 N1.937 kg
20 N2.039 kg
30 N3.059 kg
40 N4.079 kg
50 N5.099 kg
60 N6.118 kg
70 N7.138 kg
80 N8.158 kg
90 N9.177 kg
100 N10.197 kg

1 N = 0.102 kg

1 N equals

Kilogram0.102
Gram101.972
Miligram101971.6
Stone0.016
Pound0.225
Ounce3.597