Newton Meter To Foot Pound Conversion Table

1 Nm0.738 ftlb
2 Nm1.475 ftlb
3 Nm2.213 ftlb
4 Nm2.95 ftlb
5 Nm3.688 ftlb
6 Nm4.425 ftlb
7 Nm5.163 ftlb
8 Nm5.9 ftlb
9 Nm6.638 ftlb
10 Nm7.376 ftlb
11 Nm8.113 ftlb
12 Nm8.851 ftlb
13 Nm9.588 ftlb
14 Nm10.326 ftlb
15 Nm11.063 ftlb
16 Nm11.801 ftlb
17 Nm12.539 ftlb
18 Nm13.276 ftlb
19 Nm14.014 ftlb
20 Nm14.751 ftlb
30 Nm22.127 ftlb
40 Nm29.502 ftlb
50 Nm36.878 ftlb
60 Nm44.254 ftlb
70 Nm51.629 ftlb
80 Nm59.005 ftlb
90 Nm66.38 ftlb
100 Nm73.756 ftlb

1 Nm = 0.738 ftlb

1 Nm equals

Joule1
Kilojoule0.001
Foot Pound0.738
Mega Electron Volt6.25E+15