Newton Meter To Kilojoule Conversion Table

1 Nm0.001 kj
2 Nm0.002 kj
3 Nm0.003 kj
4 Nm0.004 kj
5 Nm0.005 kj
6 Nm0.006 kj
7 Nm0.007 kj
8 Nm0.008 kj
9 Nm0.009 kj
10 Nm0.01 kj
11 Nm0.011 kj
12 Nm0.012 kj
13 Nm0.013 kj
14 Nm0.014 kj
15 Nm0.015 kj
16 Nm0.016 kj
17 Nm0.017 kj
18 Nm0.018 kj
19 Nm0.019 kj
20 Nm0.02 kj
30 Nm0.03 kj
40 Nm0.04 kj
50 Nm0.05 kj
60 Nm0.06 kj
70 Nm0.07 kj
80 Nm0.08 kj
90 Nm0.09 kj
100 Nm0.1 kj

1 Nm = 0.001 kj

1 Nm equals

Joule1
Kilojoule0.001
Foot Pound0.738
Mega Electron Volt6.25E+15