Ounce To Kilogram Conversion Table

1 oz0.028 kg
2 oz0.057 kg
3 oz0.085 kg
4 oz0.113 kg
5 oz0.142 kg
6 oz0.17 kg
7 oz0.198 kg
8 oz0.227 kg
9 oz0.255 kg
10 oz0.283 kg
11 oz0.312 kg
12 oz0.34 kg
13 oz0.369 kg
14 oz0.397 kg
15 oz0.425 kg
16 oz0.454 kg
17 oz0.482 kg
18 oz0.51 kg
19 oz0.539 kg
20 oz0.567 kg
30 oz0.85 kg
40 oz1.134 kg
50 oz1.417 kg
60 oz1.701 kg
70 oz1.984 kg
80 oz2.268 kg
90 oz2.551 kg
100 oz2.835 kg

1 oz = 0.028 kg

1 oz equals

Kilogram0.028
Gram28.35
Miligram28349.5
Newton (based On Earth Gravity)0.278
Stone0.004
Pound0.063